logo

Uit de combinatie Ushi (Dericia Black Mamba) x Mikey, geboren op 5 juli 2011

Ushi:
* 2e plaats teven 5+, PBCN Summer Show, 14 augustus 2016
* 3e plaats SBT teven 5+, Working Dogs Holland, 11 oktober 2015
* 1e plaats teven 5-7 jaar, Dericia Day oktober 2014
* 2e plaats teven 4-7 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* 3e plaats funklasse teven 5 jaar en ouder, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014
* 1e plaats teven 3-5 jaar, 6th International Bulldogshow, Working Dogs Belgium, juli 2012


Dericia Banba Dé Danann:
* Best Opposite Sex, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, 15 augustus 2015
* 1e plaats funklasse teven 3-5 jaar, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, 15 augustus 2015
* 1e plaats teven 2-5 jaar, Dericia Day oktober 2014
* 1e plaats teven 2-4 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* Best Female, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* 4e plaats show Het Grote Honden spektakel Landgraaf, augustus 2014
* 2e plaats funklasse teven 3-5 jaar, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014
* 4e plaats show/best in shape, overige terriers ASTCH terrierdag, maart 2014
* 1e plaats funklasse teven 6-9 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, maart 2012
* 1e plaats funklasse teven 12-24 maanden + BEST KEEP, 6th International Bulldog Show, Working Dogs Belgium, juli 2012
* 1e plaats SBT klasse teven 12-18 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2012
* 2e plaats werkklasse teven 12-24 maanden, StaffordTimes, oktober 2012
* 1e plaats werkklasse teven 12-18 maanden, Sporting Dogs Holland Conformation Show, november 2012Dericia Nuada Airgedlámh:
* 3e plaats reuen 2-5 jaar, Dericia Day oktober 2014


Dericia Ériu Dé Danann:
* 2e plaats teven 2-5 jaar, Dericia Day oktober 2014


Dericia Fódla Dé Danann:


Dericia Lugh Samildanách:


Dericia Manawydan Fab Llyr:


slogan